Ekspertizės
Ekspertizė - tai objektyvi ir nešališka išvada ypatingais nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, verslo, įmonių akcijų vertinimo klausimais.


Ekspertizės objektu gali būti Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios materialios, nematerialios ir (ar) finansinės vertybės: nekilnojamasis turtas (žemė, pastatai, patalpos, statiniai, įrenginiai ir kt.), kilnojamasis turtas (autotransporto priemonės, mašinos, staklės, technologiniai įrengimai ir kt.), prekių ženklai, įmonių akcijos, taip pat daiktinės (turtinės) teisės bei verslas.


Ekspertizės išvada pateikiama tik Lietuvos Respublikos teismams, ikiteisminio tyrimo institucijoms ar antstolių pavedimu. Ši išvada teikiama tik rašytine forma - parengiant ekspertizės aktą.


Ekspertizės skyrimo pagrindus, atlikimo tvarką ir formą, eksperto atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymas.