Verslo vertinimas
Verslo vertinimo paslaugos produktas - objektyvi ir nešališka išvada apie įmonės verslo vertę rinkoje. Ši išvada teikiama rašytinėje vertinimo ataskaitoje.


Įmonės verslo vertinimas pagrįstas nedalomos ūkinio vieneto materialiųjų ir nematerialiųjų aktyvų bei teisių ir įsipareigojimų visumos principu. Įmonė vertinama ne kaip turto ar turtinių teisių suma, bet kaip turtinis kompleksas, kuris generuoja pinigų srautus. Jie išreiškia įmonės verslo vertę rinkoje.
Taikomas naudojimo pajamų vertės metodas leidžia nustatyti įmonės verslo generuojamų pinigų srautų teikiamą naudą, kurios panaudojimas yra verslo savininkų valioje.


Verslo vertinimo objektu gali būti bet kokia Lietuvos Respublikos teritorijoje įregistruota ir veikianti įmonė ar jos filialas, taip pat įmonių grupė, jei šios įmonės savo finansinę apskaitą tvarko vadovaudamosi Lietuvos Respublikos teisės aktais arba Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais.


Atsižvelgiant į platų vertinimo atvejų spektrą laukiami mūsų klientai yra visi, kurių įmonė arba jos verslas:

  • perkami arba parduodami;
  • įtraukiami į steigiamą ar plečiamą, reorganizuojamą bendrovę;

Arba kai:

  • įmonėms taikomos bankroto (sanavimo) procedūros;
  • vykdomos teismų ir teismo antstolių nutartys;
  • to pageidauja verslo savininkas (savininkai) ar vertinimo užsakovas.


Verslo informacijos konfidencialumas garantuojamas.