Turto vertinimas


Turto vertinimas yra pagrindinė korporacijos "Matininkai" paslauga, kurios esmė - suteikti klientui objektyvią ir nešališką išvadą apie turto būklę, jo tinkamumą naudoti bei tikėtiną piniginę vertę rinkoje. Turto vertinimas aprėpia kelias sritis: nekilnojamojo turto vertinimas, kilnojamojo turto vertinimas, verslo vertinimas, ekspertizės.


Turto vertinimo objektu gali būti Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios materialios, nematerialios ir (ar) finansinės vertybės: nekilnojamasis turtas (žemė, pastatai, patalpos, statiniai ir įrenginiai ir kt.), kilnojamasis turtas (autotransporto priemonės, mašinos, staklės, technologiniai įrenginiai ir kt.), prekių ženklai, įmonių akcijos, taip pat daiktinės (turtinės) teisės bei verslas.


Turto vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, Turto ir verslo vertinimo metodika, Tarptautiniais ir Europos vertinimo standartais, kitais atskirą vertinimo sritį reglamentuojančiais teisės aktais, profesinės etikos kodeksu.


Įmonė atitinka Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nuostatas dėl turtą arba vertinančių įmonių valstybinės priežiūros: įrašyta į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą Nr. 000127, yra apsidraudusi civilinę atsakomybę.


Korporacija "Matininkai" turto vertinimą atlieka visoje Lietuvos teritorijoje. Vertinimo veiklai vadovauja Vilniuje įsikūrusi centrinė įstaiga. Veikia 5 regioniniai skyriai su biurais Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. Įmonėje dirba 28 turto vertintojai, turintys kvalifikacijos pažymėjimus.


Viena iš tradicinių vertinimo paslaugų - bankams įkeičiamo turto vertinimas. Pagal bendradarbiavimo sutartis su svarbiausiais šalies komerciniais bankais ar užsienio bankų skyriais (AB SEB banku, Swedbank, AB, AB DNB banku, AB "Citadele" banku, UAB Medicinos banku, AB banku "FINASTA", Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriumi, BIGBANK AS filialu) Korporacija "Matininkai" vertina šių bankų klientų turtą, kad galėtų jį įkeisti arba pirkti lizingu (finansinės nuomos būdu) šių bankų antrinėse įmonėse. Mūsų vertinimą priima ir kiti komerciniai bankai, užsienio šalių bankai ar jų skyriai.


Atsižvelgdama į ūkio subjektų poreikius Korporacija"Matininkai"specializuojasi šiose vertinimo srityse:

  • įmonių ilgalaikio materialiojo turto, kai turtas įrašomas į finansinės apskaitos dokumentus;
  • nepiniginio (turtinio) įnašo vertinimui steigiamos akcinės bendrovės arba pertvarkomos valstybės įmonės į akcines bendroves;
  • įmonių akcijų (akcijų paketų), kai perleidžiamos įmonės arba kai to pageidauja vertinimo užsakovas;
  • įmonių akcijų (akcijų paketų) jų keitimo santykiui pagrįsti, kai reorganizuojamos (jungiamos arba skaidomos) akcinės bendrovės.


Per 20 metų Korporacija "Matininkai", dirbdama su įvairiausiais užsakovais,
didelėmis bei labai didelėmis įmonėmis ir pačiais įvairiausiais atvejais atlikdama turto vertinimą, sukaupė unikalią patirtį, duomenų bazes ir gali atlikti ypač didelės apimties vertinimo darbus, arba vienu metu per trumpą laiką įvertinti daug objektų.